تعبیر خواب مار: مار در دنیای واقعی حیوان خطرناکی است که به طور ناگهانی به طعمه خود حمله می کند. برخی از مارها نیز حیوانات سمی هستند که نیش آنها کشنده است. مار نیز پنهان می شود تا طعمه متوجه او نشود. وقتی با یک مار روبرو می شوید می بینید که بسیار آرام و بی ضرر به نظر می رسد اما ناگهان به شما حمله ور می شود.

همچنین در داستان های قدیمی مار حیوانی است که از گنج و طلا نگهداری می کند. در اساطیر یونان، مار نماد یک دشمن خطرناک، باهوش، سلامتی و غیره است.

مفسران با این تعابیر از حیوان مار، تعبیر اول از مار را دشمن می دانند.

دشمنی موذی و خطرناک در پوشش دوست شما و بسیار نزدیک به شما! در ادامه تعبیر خواب مار را از زبان مترجمان برای شما عزیزان دسته بندی کرده ایم.

تعبیر خواب مارتعبیر خواب مار به روایت امام جعفر صادق

ده تعبیراگر کسی در خواب مار ببیند:

 • تعبیر اول حاکی از وجود دشمن پنهان در زندگی و اطراف شماست.
 • تعبیر دوم یعنی عمر طولانی و عمر پایدار.
 • تفسیر سوم، تعبیر سلامت و تندرستی شماست.
 • تعبیر چهارم رسیدن به مقام یا مالکیت است. می تواند به امضای یک سند جدید اشاره کند.
 • تفسیر پنجم حاکی از کسب قدرت و ارتقاء مقام و رتبه است. در کار خود پیشرفت خواهید کرد.
 • تعبیر ششم بیانگر فراوانی ثروتی است که به دست می آورید.
 • تعبیر هفتم حضور یک زن در اطراف شما را نشان می دهد. این زن می تواند دوست، همسر یا یکی از اعضای خانواده شما باشد. برای آقایان هم می تواند به معنای ازدواج باشد.
 • تعبیر هشتم خواسته ها و خواسته های قلبی شما را نشان می دهد. به آرزوی قلبی خود رسیدن.
 • تعبیر نهم پسری را نشان می دهد. ممکن است پسر شما باشد یا اگر باردار هستید فرزند شما پسر باشد.
 • تعبیر دهم دوره کوتاهی از سختی ها و مشکلات ها را نشان می دهد. نشانه ناامیدی است.

تعبیر خواب مار به روایت محمد بن سیرین

 • دیدن مار در خواب بیانگر وجود دشمنی پنهان در اطراف زندگی شماست.
 • اگر در خانه خود مار ببینید نشان می دهد که این دشمن یکی از اقوام و آشنایان شماست.
 • اگر در بیابان مار دیدی، یعنی دشمن غریب و آشناست. نزدیک نیست
 • اگر در خواب با مار جنگیدی او را بکشی، نشانه درگیر شدن با این دشمن است.
 • اگر دیدید مار به شما خیره شده است، نشان دهنده پیروزی دشمن بر شماست، مراقب باشید.
 • اگر خودتان به مار خیره شوید به این معنی است که با این دشمن سازش نخواهید کرد و بر او پیروز خواهید شد.
 • اگر گوشت مار می خورید، یعنی قدرت یافتن و کسب مقام.
 • اگر در خواب مار را نصف کردید، بیانگر آن است که چیزی یا مالی از دشمن به شما می رسد.
 • اگر در خواب مار مرده ببینید، خطری از شما دور می شود. شما آسیبی نخواهید دید.
 • اگر در خواب ببینید مار از در و دیوار خانه شما در حال سقوط است، بیانگر آن است که از صاحب امر ناراحت وناامید خواهید شد.
 • اگر در خواب دیدید که مار از آلت تناسلی شما بیرون آمد، بیانگر آن است که صاحب فرزند می شوید، اما این کودک دشمن شما خواهد بود و باعث دردسر می شود.
 • اگر دیدی مار از پیشانی بیرون آمد، یعنی رنج و سختی. به خدا توکل کن تا کمکت کنه
 • به گفته ابن سیرین مار بزرگ در خواب به معنای دشمن قدرتمند و با نفوذ است.
 • اگر خواب ببینید مار بزرگی دارید، تعبیر آن ارتباط با افراد قدرتمند است.

تعبیر خواب مارتعبیر خواب مار به روایت ابراهیم کرمانی

 • ابراهیم کرمانی مار گرفتن در خواب را خوب می داند.
 • اگر در خواب مار سفیدی بگیرید، نشان دهنده آن است که به مقامی خواهید رسید و مورد احترام قرار خواهید گرفت.
 • اگر دیدید مار از شما فرار می کند، نشان دهنده این است که دشمن شما بسیار ضعیف است و خطرناک نیست.
 • اگر تعداد زیادی مار سیاه دیدید به این معنی است که دشمنان زیادی در اطراف شما هستند.
 • اگر در خواب مار سبزی دیدید، بیانگر آن است که دشمن شما شخصیت بدی ندارد و امین و صادق است.
 • اگر مار زردی ببینید نشان می دهد که دشمن شما بسیار ضعیف و لاغر است و پوست او مانند گندم است.
 • اگر مار قرمزی دیدید نشان می دهد که این دشمن یکی از دوستان و اقوام شماست که با او رفت و آمد دارید و بسیار به شما نزدیک است.
 • اگر در خواب مارى را ببينيد كه از آسمان به زمين مى افتد، تعبير آن است كه عذاب الهى آن زمين را فرا خواهد گرفت.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • مار همانطور که از مزاج طبیعیش پیداست حیوانی رام نیست، خطرناک است. پس دیدن مار در خواب تعبیر خطر و هشدار نیز دارد. حالا این خطر می تواند نشانه دشمنی در اطراف شما و زندگی شما باشد، حتی می تواند در خانه شما نیز وجود داشته باشد.
 • همانطور که مار بدون هوا حمله می کند و ناگهان در تعبیر می گویند که این دشمن قصد حمله دارد و خسارت ناگهانی وارد می کند.
 • برخلاف ظاهر زیبایش بسیار خطرناک است. دشمن شما در بیرون می تواند دوست و همدرد شما باشد، اما در درون می خواهد به شما آسیب برساند.
 • تعبیر دیگری که از داستان‌های قدیمی می‌آید این است که در داستان‌ها، مارها همیشه دور ثروت و گنج‌های نهفته جمع می‌شدند و از آنها مراقبت می‌کردند. پس می توان گفت که مار از ثروت و رسیدن پول خبر می دهد و به شما مال می دهد.
 • حتی می توان آن را به گونه ای دیگر نیز تفسیر کرد. یک مار می تواند یک زن زیبا با چهره ای زیبا باشد. اما در عین حال خطرناک و خطرناک است.
 • در خواب اگر به چشمان مار خیره شوید تعبیر خوب و مثبتی ندارد اما باز هم آن را به فال نیک بگیرید!
 • همچنین اگر در خواب مار را از بین ببرید و بکشید نشان دهنده این است که بر دشمن خود پیروز خواهید شد اما در مدت کوتاهی از اقدام خود پشیمان خواهید شد!

تعبیر خواب مارتعبیر خواب مار از دیدگاه خالد بن علی بن محد الانبری

 • به گفته محمد بن الانباری اگر در خواب مار ببینید، بیانگر آن است که دشمن شما بسیار ثروتمند و با نفوذ است. اگر دیدید که مار را کشتید، یعنی بر این دشمن غلبه خواهید کرد و پیروز خواهید شد.
 • اگر در خواب دیدید که چند مار وارد خانه شما شدند و به شما آسیبی نرساندند و از خانه خارج شدند، بیانگر آن است که دشمنان شما بیشتر از اقوام و دوستان شما هستند.
 • اگر در خواب دیدی که مار به خانه آوردی، بیانگر آن است که دشمنت حیله گر است و تو را فریب می دهند. اما اگر دیدی که مار را کشتی و هلاک کردی، تعبیر برعکس است، یعنی بر دشمن پیروز می شوی.
 • تعبیر دیگر دیدن مار در خواب به درگیری ها و اختلافات بین خانواده شما اشاره دارد. این تفاوت می تواند بین فرزندان شما یا همسر و فرزندان شما باشد.

تعبیر خواب مار به قول جابر مغربی

جابر مغربی می گوید اگر ماری که در خواب دیدی بسیار بزرگ بود و تو را فرو برد، یعنی از دشمن شکست می خوری و ضرر و زیان می یابی. اما اگر سوار مار بزرگی شوید و پشت آن بنشینید، به این معناست که یکی از دشمنان قدیمی و بزرگ شما برای صلح و آشتی نزد شما می آید و آشتی می کنید.

اگر دیدید مار از مقعد بیرون می آید، به این معناست که ضرر خواهید کرد. این آسیب ممکن است در تمام جنبه های زندگی شما وجود داشته باشد.

اگر در خواب مار گرفتی و صدمه ای ندیدی به بزرگی و مقامی دست خواهی یافت. همه دشمنان را از سر راه بر می دارید و به آرزوی قلبی خود خواهید رسید.

تعبیر خواب مار به قول لوک اویتنهاو

به گفته لوک اویتنهاو، دیدن مار در خواب به طور کلی نشان دهنده موانع، مشکلات و مشکلات است.

اگر ماری که دیدید چند سر داشت، نماد جاذبه و قدرت روحی-جسمی شماست.

اگر در خواب به مار تبدیل شدید، بیانگر آن است که ممکن است در جایی حضور داشته باشید و چندان مورد احترام قرار نگیرید. به عبارت دیگر، ممکن است با کسی روبرو شوید و احترام کافی از خود نشان ندهید.

اگر در خواب مار بگیرید، علامت وسوسه است. ممکن است در مورد انجام کاری یا تصمیم گیری شک داشته باشید.

اگر در خواب مار به دنبال شما بود و می خواست حمله کند و نتوانستید فرار کنید، بیانگر این است که از آینده خود ناامید هستید. هرچقدر هم که شرایط سخت باشد امیدتان را از دست ندهید، خداوند در زمان مناسب راه را هموار می کند.

اگر در خواب مار شما را گاز بگیرد برای مدتی آرامش در خانواده از بین می رود. ممکن است به دلیل اختلافات خانوادگی، حوادث ناگوار و غیره باشد.

اگر در خواب دیدید که مار بدن خود را دراز می کند، به لطف خوش شانسی شما، خطری از سر شما دور می شود.

اگر در خواب مار را بکشید، در برابر دشمنان و بدخواهان پیروز خواهید شد.

دیدن افعی در خواب نماد افراد پرحرف و نادان است. اگر چنین افرادی در اطراف شما هستند، بهتر است دوری کنید.

اگر در خواب افعی گرفتید، بیانگر آن است که برای رفع مشکلات و رهایی از آن راه حلی خواهید یافت.

اگر در خواب مار یا افعی سمی شما را نیش زد، نماد بدشانسی و بدبختی است. ممکن است این روزها با بدشانسی روبرو شوید.

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید