حروف الفبا فارسی به ترتیب کامل 

حروف الفبا فارسی از 32 حرف تشکیل شده است که نزدیک به حروف الفبای عربی می باشد، تفاوت بین این دو در حروف گ، چ، پ، ژ می باشد که این حروف ها در الفبای عربی نمی باشد. در نجوا نیوز حروف الفبای فارسی را به ترتیب جمع آوری کرده ایم. در ضمن تلفظ صحیح هر حرف را نیز می توانید در مطلب زیر مشاهده کنید و برای یادگیری فرزندان خود استفاده کنید.

آموزش حروف الفبای فارسی به صورت کامل

چه زمانی می توان به کودک حروف الفبا را آموزش داد؟

بعد از رد کردن سن سه سالگی کودک ، آزمون های متعددی توسط یک کارشناش صورت می گیرد و بعد از آن می توان نتیجه بگیرید که آیا کودک شما می تواند زودتر از موعود خواندن و نوشتن را بیاموزد یا نه. قبل از ورود به مدرسه کودک با رفتن به پیش دبستانی تا حدی با الفبای فارسی آشنا می شود،

کودکان باید توانایی تشخیص حروف الفبا را داشته باشند. آموزش حروف الفبا در کودکان حدود پنج تا پنج و نیم سال اتفاق می افتد.

رشد سنی هر کودکی باید متناسب با سن او باشد، نظام آموزشی در کل دنیا به این نتیجه رسیده اند که بهترین زمان برای یادگیری حروف الفبا در سن شش سالگی می باشد، زیرا کودکان قبل از سن شش سالگی از لحاظ ذهنی آماده یادگیری و آموزش را ندارند.

بهترین زمان برای آموزش حروف الفبا فارسی

حروف الفبا فارسی به ترتیب

الف / ب / پ / ت / ث / ج / چ / ح / خ / د / ذ / ر / ز / ژ / س / ش / ص / ض / ط / ظ /ع / غ / ف / ق / ک / گ / ل / م / ن / و / ه / ی

 

آموزش حروف الفبای فارسی به ترتیب از آ تا ی

آ که الف تلفظ می شود. حرف 1
ب که همان ب تلفظ می شود. حرف 2
پ که همان پ تلفظ می شود. حرف 3
ت که همان ت تلفظ می شود. حرف 4
ث که همان ث تلفظ می شود. حرف 5
ج که همان ج تلفظ می شود. حرف 6
چ که همان چ تلفظ می شود. حرف 7
ح که همان ح تلفظ می شود. حرف 8
خ که همان خ تلفظ می شود. حرف 9
د که دال تلفظ می شود. حرف 10
ذ که همان ذ تلفظ می شود. حرف 11
ر که همان ر تلفظ می شود. حرف 12
ز که همان ز تلفظ می شود. حرف 13
ژ که همان ژ تلفظ می شود. حرف 14
س که سین تلفظ می شود. حرف 15
ش که شین تلفظ می شود. حرف 16
ص که صاد تلفظ می شود. حرف 17
ض که ضاد تلفظ می شود. حرف 18
ط که طا تلفظ می شود. حرف 19
ظ که ظا تلفظ می شود. حرف 20
ع که عین تلفظ می شود. حرف 21
غ که غین تلفظ می شود. حرف 22
ف که همان ف تلفظ می شود. حرف 23
ق که قاف تلفظ می شود. حرف 24
ک که کاف تلفظ می شود. حرف 25
گ که گاف تلفظ می شود. حرف 26
ل که لام تلفظ می شود. حرف 27
م که میم تلفظ می شود. حرف 28
ن که نون تلفظ می شود. حرف 29
و که واو تلفظ می شود. حرف 30
ه که ها تلفظ می شود. حرف 31
ی که یا تلفظ می شود. حرف 32

شعر قدیمی حروف الفبا فارسی

 

شعر کامل آ اول آفتابه صبح شده وقت کاره

 • آ اول آفتابه صبح شده وقت کاره
 • ب اول بلبله جاش تو درخت و گُله
 • پ اول پلنگه که حیوونی زرنگه
 • ت اول تربچه که گرده مثل بُقچه
 • ث اول ثریاست، ستاره‌ایی در هواست
 • ج اول جوانه رو شاخه دانه دانه
 • چ اول چراغه دست نزنین که داغه
 • خ اول خروس که مرغ براش عَروسه
 • د اول دهانه که توی آن زبانه
 • ذ اول ذره است پایین کوه دره است
 • ر اول رودخونه که آب تو اون ررونه
 • ز اول زرافه حیوونی خوش قیافه
 • ژ اول ژیانه کوچکتر از پیکانه
 • س اول سلامه که اولین کلاسه
 • ش اول شمشاده تو خونه‌ها زیاده
 • ص اول صابونه چشمارو میسوزونه
 • ض اول ضعیفه، قوی اونو حریفه
 • ط اول طنابه که روش لباس میخوابه
 • ظ اول ظاهره، مخالف باطنه
 • ع اول علیه، امام اولیه
 • غ اول یه غاره که توش چراغ نداره
 • ف اول فنجانه که دوست استکانه
 • ق اول قورباغه‌ست، گاهی توی رودخونه‌ست
 • ک اول کلاغه که لونه‌اش توی باغه
 • گ اول گلابی یه میوه‌ی حسابی
 • ل اول لک لک، لنگ درازش تکه
 • م اول میمونه که حیوونی شیطونه
 • ن اول نهنگ که حوض براش چه تنگه
 • و اول وروجک یه آدمک کوچک
 • ه اول هندونه که توش هزارتا دونه
 • ی اول یخچاله که یخ تو اون زیاده

نظرات

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید