حروف الفبا فارسی از 32 حرف تشکیل شده است که نزدیک به حروف الفبای عربی می باشد، تفاوت بین این دو در حروف گ، چ، پ، ژ می باشد که این حروف ها در الفبای عربی نمی باشد. در نجوا نیوز حروف الفبای فارسی را به ترتیب جمع آوری کرده ایم. در ضمن تلفظ صحیح هر حرف را نیز می توانید در مطلب زیر مشاهده کنید و برای یادگیری فرزندان خود استفاده کنید.

حروف الفبای فارسی

چه زمانی می توان به کودک حروف الفبا را آموزش داد؟

بعد از رد کردن سن سه سالگی کودک ، آزمون های متعددی توسط یک کارشناش صورت می گیرد و بعد از آن می توان نتیجه بگیرید که آیا کودک شما می تواند زودتر از موعود خواندن و نوشتن را بیاموزد یا نه. قبل از ورود به مدرسه کودک با رفتن به پیش دبستانی تا حدی با الفبای فارسی آشنا می شود،

کودکان باید توانایی تشخیص حروف الفبا را داشته باشند. آموزش حروف الفبا در کودکان حدود پنج تا پنج و نیم سال اتفاق می افتد.

رشد سنی هر کودکی باید متناسب با سن او باشد، نظام آموزشی در کل دنیا به این نتیجه رسیده اند که بهترین زمان برای یادگیری حروف الفبا در سن شش سالگی می باشد، زیرا کودکان قبل از سن شش سالگی از لحاظ ذهنی آماده یادگیری و آموزش را ندارند.

حروف الفبای فارسی

حروف الفبای فارسی به ترتیب

الف / ب / پ / ت / ث / ج / چ / ح / خ / د / ذ / ر / ز / ژ / س / ش / ص / ض / ط / ظ /ع / غ / ف / ق / ک / گ / ل / م / ن / و / ه / ی

 

حروف الفبای فارسی

آ که الف تلفظ می شود. حرف 1
ب که همان ب تلفظ می شود. حرف 2
پ که همان پ تلفظ می شود. حرف 3
ت که همان ت تلفظ می شود. حرف 4
ث که همان ث تلفظ می شود. حرف 5
ج که همان ج تلفظ می شود. حرف 6
چ که همان چ تلفظ می شود. حرف 7
ح که همان ح تلفظ می شود. حرف 8
خ که همان خ تلفظ می شود. حرف 9
د که دال تلفظ می شود. حرف 10
ذ که همان ذ تلفظ می شود. حرف 11
ر که همان ر تلفظ می شود. حرف 12
ز که همان ز تلفظ می شود. حرف 13
ژ که همان ژ تلفظ می شود. حرف 14
س که سین تلفظ می شود. حرف 15
ش که شین تلفظ می شود. حرف 16
ص که صاد تلفظ می شود. حرف 17
ض که ضاد تلفظ می شود. حرف 18
ط که طا تلفظ می شود. حرف 19
ظ که ظا تلفظ می شود. حرف 20
ع که عین تلفظ می شود. حرف 21
غ که غین تلفظ می شود. حرف 22
ف که همان ف تلفظ می شود. حرف 23
ق که قاف تلفظ می شود. حرف 24
ک که کاف تلفظ می شود. حرف 25
گ که گاف تلفظ می شود. حرف 26
ل که لام تلفظ می شود. حرف 27
م که میم تلفظ می شود. حرف 28
ن که نون تلفظ می شود. حرف 29
و که واو تلفظ می شود. حرف 30
ه که ها تلفظ می شود. حرف 31
ی که یا تلفظ می شود. حرف 32

حروف الفبای فارسی

نظرات
لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید